Zocatelli, Renata, Marcelo Bernardes, Bruno Turcq, Renato Campello Cordeiro, Ana Luiza Albuquerque, Abdelfettha Sifeddine, Jérémy Jacob Jacob, and Mohammed Boussafir. 2013. “ Brasil”. Geochimica Brasiliensis 26 (1):67. https://geobrasiliensis.org.br/geobrasiliensis/article/view/350.